PIT-37 2016 wypełniany przez Internet

PIT-37 jest najpopularniejszym drukiem, stosowanym przez podatników w naszym kraju. Równać się z nim może jedynie PIT-36, ewentualnie znacznie dalej w kolejce jest PIT-28. Oznacza to, że największą grupą podatników rozliczających swoje zeznanie podatkowe będą osoby, które uzyskują  przychody za pośrednictwem płatnika. Pod pojęciem płatnika należy tutaj najczęściej pracodawcę. Już na samym początku roku 2016 należy zastanowić się, czy chcemy rozliczać się sami, sporządzając druk PIT-37 za rok 2015, czy też scedujemy ten obowiązek na pracodawcę, poprzez rozliczenie w postaci druku PIT-40 2016.

Program komputerowy PIT 2015/2016

Bardzo wygodnym narzędziem dla wypełniania druku PIT-37 w 2016 roku będzie na pewno Program PIT-Y 2016, dzięki któremu możliwe jest przesyłanie deklaracji w systemie e-deklaracje, za pomocą Internetu. Działa takze jako tradycyjny program komputerowy, instalowany na dysku komputera. Po zakończeniu procesu wypełaniania drku PIT-37 2016 możemy go zapisać w bazie danych, a następnie jednym kliknięciem wprowadzić jako e-pit do systemu e-deklaracje i przesłać jednocześnie do Urzędu skarbowego. Program internetowy do rozliczania PIT 2015/2016 ma tę wygodną cechę, że dowolne zeznanie (a zatem także PIT-36, PIT-36L czy PIT-28) „doposaża” we wszelkie niezbędne załączniki. Wypełniając zatem PIT-37 mamy pewność, że program internetowy dobierze właściwy druk, zawsze zaktualizowany zgodnie z bazą druków Ministerstwa Finansów. Druk PIT-37 za rok 2015 będzie na pewno zaktualizowany zgodnie z wzorem obowiązującym po 1 stycznia 2016 roku.

PIT-37 2015/2016 – najważniejsze informacje

PIT-37 jak już wcześniej wspomnieliśmy, jest rozliczany przez podatników, którzy uzyskują przychody za pośrednictwem płatnika. Grupa osób, które wypełnią druk wzoru PIT-37 jest naprawdę duża. Są to w pierwszej kolejności osoby pracujące, także emeryci i renciści. Do podatników wypełniających druk PIT-37 zarówno pisemnie, jak w trybie online zaliczają się:
osoby uzyskujące przychody za pośrednictwem płatnika, które uzyskały przychody ze źródeł leżących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które opodatkowane są na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej
W związku z powyższym punktem, będą to kolejno świadczenia takie jak:
wynagrodzenie w związku ze stosunkiem pracy lub służbowym (także praca nakładcza oraz spółdzielczy stosunek pracy)
renty lub emerytury
świadczenia lub zasiłki przedemerytalne
należności za członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną
zasiłki pieniężne pochodzące z ubezpieczeń społecznych
stypendia dla studentów (i inne)
przychody uzyskiwane wskutek działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia, kontrakty menedżerskie, zasiadanie w radzie nadzorczej, pełnienie innych obowiązków społecznych, działalność sportowa)
przychody, jakie można uzyskać z tytułu posiadania praw autorskich lub majątkowych
świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
wynagrodzenie, jakie uzyskują osoby odbywające karę pozbawienia wolności (aresztowani lub skazani)
należności wypłacane na podstawie umów aktywizacyjnych
Poza tą listą w poczet PIT-37 2015/2016 kwalifikują się także przychody pochodzące z pozarolniczej działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanej na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej. Deklaracje PIT-37 2015/2016 złożą także podatnicy, którzy nie byli zobowiązani do doliczania uzyskiwanych dochodów swoich małoletnich dzieci oraz nie obniżają dochodów o straty z ubiegłych lat.